Zoek
Filters
Close

Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN  MATTERHORN

1. Algemeen

De onderstaande leveringsvoorwaarden zijn van kracht voor al onze aanbiedingen elke met ons afgesloten transactie; afwijkende voorwaarden zijn alleen verbindend indien deze vooraf door ons schriftelijk zijn bevestigd. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, gelden inkoopvoorwaarden van afnemers slechts voorzover deze niet in strijd zijn met de onderhavige leveringsvoorwaarden; ingeval van twijfel omtrent de vraag, of zodanige strijdigheid is, prevaleren onze voorwaarden.

2. Aanbiedingen

Al onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend; transacties binden ons slechts, indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd, dan wel vanaf het tijdstip, waarop door ons met hun uitvoering een begin is gemaakt. Het hier onder twee voorafgaande is ook van toepassing op de door onze vertegenwoordigers of andere personen in onze dienst gedane aanbiedingen en toezeggingen zomede door hem gemaakte afspraken.

3. Maten, gewichten, afbeeldingen en technische gegevens.

De in onze aanbiedingen, catalogi, voorraadlijsten, prijslijsten, circulaires en ander reclamemateriaal vermelde maten, gewichten en technische gegevens, zomede de daarin weergegeven afbeeldingen gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, tenzij onzerzijds schriftelijk uitdrukkelijk een garantie wordt verstrekt. De auteursrechten op door ons verstrekte afbeeldingen, tekeningen, schema's en ontwerpen zomede in het algemeen op hetgeen onzerzijds wordt gepubliceerd komen uitsluitend aan ons toe; zonder onze toestemming mogen deze publikaties of hun inhoud noch geheel of gedeeltelijk in welke vorm ook, ter beschikking van derden worden gesteld.

4. Prijzen

Door ons opgegeven prijzen zijn steeds vrijblijvend, gebaseerd als deze zijn op de ten tijde van de totstandkoming der transactie geldende fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta's, invoerrechten en daarmede gelijk te stellen heffingen, verzekeringen, vrachten, belastingen, margeregelingen en andere dergelijke factoren. Indien in één of meer der genoemde factoren wijziging optreedt voordat levering heeft plaatsgevonden, zijn wij bevoegd de genoemde prijzen zonder voorafgaande aankondiging, op billijke wijze te onzer beoordeling aan te passen. Tenzij anders aangegeven worden onze prijzen per stuk en exclusief omzetbelasting genoteerd. Door ons verleende handelskortingen gelden slechts voor orders tot een brutowaarde (exclusief omzetbelasting), hoger dan een telkens nader door ons vast te stellen grens.

5. Levering

Al onze leveringen binnen Nederland geschieden op de conditie: " vrachtvrij afleveringsadres". Voor orders beneden een door ons telkens nader vast te stellen factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) behouden wij ons het recht voor de vrachtkosten in rekening te brengen en zal door ons een kostentoeslag berekend worden volgens het op tijdstip van het verrichten van de levering bij ons geldende toeslagtarief. Door ons te leveren goederen reizen voor risico van onze afnemer, welke risico op deze overgaat zodra de goederen onze magazijnen, dan wel bij levering op aanvoer van derden de fabrieken of magazijnen van deze derden hebben verlaten. Wij zijn bevoegd de goederen voor rekening van onze afnemer tegen door ons te bepalen risico's te dekken.

6. Levertijden

De door ons opgegeven levertijden zijn vrijblijvend en gelden slechts bij benadering, tenzij een bepaalde leveringstermijn schriftelijk door ons is gegarandeerd. Overschrijding van bedoelde levertijden, door welke  oorzaak ook, verplicht ons jegens onze afnemer niet tot enigerlei vergoeding van schade, door hem of door derden eventueel geleden, noch ook verkrijgt onze afnemer daardoor enig recht tot ontbinding der transactie of op het niet nakomen van enige verplichting, welke op hem mocht rusten uit hoofde van de betrokken dan wel een andere met hem aangegane transactie.Wij zijn bevoegd een order in haar geheel dan wel na successievelijk beschikbaar komen der goederen in gedeelten uit te leveren. Zo wij in gedeelten leveren, zijn wij niettemin gerechtigd per factuur, betrekking hebben op een deellevering, betaling te verlangen overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden. Onverminderd het hier onder 7 voorafgaande, geldt voor transacties op afroep, dat gekochte goederen zoveel mogelijk in gelijke hoeveelheden en termijnen over de tijd, die voor het afnemen is vastgesteld, worden verdeeld; geschiedt dit niet, dan is de afnemer zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling onzerzijds nodig is, in verzuim, hetwelk ons de bevoegdheden verschaft.

7. Betaling

De betaling der factuurbedragen dient steeds zonder korting of schuldvergelijk te geschieden binnen tien dagen na de factuurdatum, hetzij te onze kantore, hetzij op een onzer giro- of bankrekeningen. Tevens zijn wij bevoegd per wissel te disponeren. Betaling op andere wijze, in het bijzonder terhandstelling aan onze werknemers, zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging onzerzijds. Tenzij uitdrukkelijk door ons met de afnemer schriftelijk is overeengekomen, zal een betaling van de afnemer strekken en door ons geboekt op ter voldoening van de oudste vervallen fac tu(u)r(en), met dien verstande dat wij steeds de bevoegdheid bezitten betaling in mindering te brengen op resp. als voldoening te beschouwen van(een) openstaande factu(u)r(en) te onzer keuze. Bij niet tijdige algehele betaling van factuurbedragen of van een gedeelte daarvan is de afnemer onverminderd het hiervoor in de laatste alinea onder 8 bepaalde en onverminderd het verschuldigd zijn van de kredietbeperkingstoeslag, gehouden kredietkosten te voldoen over de achterstallige factuurbedragen, welke kosten door ons berekend zullen worden over het de betrokken factuurbedrag(en), inclusief vorenbedoeld kredietbeperkingstoeslag, naar een kredietkostenvergoeding van 1,5% per maand (welk kostenpercentage door ons, te onzer beoordeling, zal worden verhoogd of verlaagd) vanaf 60 dagen na de factuurdatum; ook zijn wij bevoegd de uitlevering van goederen, behorende tot de betrokken of andere transacties op te schorten. Wanneer wij het bij niet tijdige betaling nodig oordelen onze vordering(en) ter incasso in handen van derden te stellen, wordt daarvan door ons schriftelijk aan de afnemer kennis gegeven; in de regel zullen wij hem daarbij een door ons te bepalen korte termijn stellen, waarbinnen de afnemer alsnog aan zijn verplichting dient te voldoen, tenzij in een bepaald geval te onzer beoordeling onverwijlde incasso-maatregelen noodzakelijk worden geacht. Indien wij tot het nemen van incasso-maatregelen besluiten, komen de daaraan verbonden kosten volledig voor rekening van de afnemer; te onzer keuze kunnen wij hem belasten voor de werkelijke kosten, waarvoor wij zelf worden belast, dan wel voor een bedrag gelijk aan tien procent, berekende over het aan ons verschuldigde bedrag (hoofdsom, kredietbeperkingstoeslag daaronder begrepen en kredietkostenvergoeding). Wij behouden ons voor, te allen tijde zekerheid te verlangen voor de tijdige betaling met het oog op zowel reeds gedane als nog te  verrichten leveringen, welke zekerheid te onzer keuze kan bestaan in de vorm van vooruitbetaling, bankgarantie, cessies, hypotheek, pand, eigendomsoverdracht tot zekerheid of borgtocht. Ook zijn wij bevoegd in daarvoor naar ons oordeel in aanmerking komende gevallen slecht onder rembours, resp. voortaan slechts onder rembours te leveren, voorzoveel nodig in afwijking van getroffen afspraken.

8. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van door ons geleverde goederen gaat eerst op de afnemer over wanneer deze aan al zijn verplichtingen jegens ons, van welke aard ook en terzake van welke transactie dan ook, heeft voldaan, met dien verstande dat als op enig moment al het ons vanwege de afnemer verschuldigde is voldaan en de relatie als zodanig blijft voortbestaan, de eigendom van al door ons geleverde goederen aan ons blijft toekomen en wij terzake van die goederen alle bevoegdheden blijven behouden terzake van aanspraken onzerzijds op de afnemer, welke ontstaan uit hoofde van nieuwe aangegane transacties, resp. verrichtte leveranties. Indien de afnemer de goederen heeft doorgeleverd, wordt de afnemer van onze afnemer bewaarder van de goederen ten opzichte van ons; onze afnemer is verplicht een daartoe strekkend voorbehoud bij de doorlevering kenbaar te maken; de bewaarder moet op eerste aanmaning onzerzijds de plaats aanwijzen waar de betrokken goederen zijn opgeslagen en ons in staat te stellen tot het terugnemen van de goederen. Door ons geleverde goederen, terzake waarvan derhalve de eigendom aan ons toekomt, mogen door onze afnemer niet worden verpand of aan derden in eigendom tot zekerheid worden overgedragen, terwijl daarop aan derden ook generlei andersoortig recht mag worden verleend. Indien onze afnemer onverhoopt niet c.q niet tijdig, aan één van zijn verplichtingen voldoet, zijn wij bevoegd alle goederen of een gedeelte van de goederen , welke wij aan de afnemer hebben geleverd - derhalve ongeacht of de daarop betrekking hebbende facturen al dan niet aan ons werden voldaan - als onze eigendom op te vorderen; wij hebben deze bevoegdheid ook, voorzover de goederen zich ingevolge door levering als voren bedoeld bij derden bevinden, met dien verstande dat wij ons daarbij zullen beperken tot het opvorderen van goederen, terzake waarvan door ons geen betaling werd ontvangen. Ook als onze afnemer wel aan alle opeisbare verplichtingen tegenover ons heeft voldaan, zijn wij tot opvordering en terugneming van door ons geleverde goederen, als vorenbedoeld bevoegd, indien wij van onze bevoegdheid naar luid onder 7 bepaalde gebruik maken om onze afnemer voortaan slechts tegen vooruitbetaling, resp. slechts onder rembours te leveren, dan wel indien wij de relatie met onze afnemer met onmiddellijke ingang beëindigen, waartoe wij te alle tijde bevoegd zijn; uiteraard zal in deze gevallen van opvordering van goederen geen sprake zijn, indien onze afnemer aanstonds integrale betaling verricht van al het door deze aan ons verschuldigde, ook voor zover dit nog niet opeisbaar is. Met het oog op elke terugneming van goederen als hiervoor bedoeld zal onze afnemer door ons worden gecrediteerd voor de waarde die te onzer beoordeling aan die goederen moet worden toegekend, verminderd met alle op de terugneming gevallen kosten onverminderd ons recht op vergoeding van de uit een en ander voor ons voortvloeiende schade.

9. Voorwaarden wederpartij

De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van onze wederpartij wijzen wij uitdrukkelijk van de hand.

 

Matterhorn® is ingeschreven te Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 96495. Onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn aldaar gedeponeerd onder nummer G.V. 2643.